همه ما به نوعی فروشنده و خریدار هستیم و در طی روز بارها می خریم و می فروشیم…