• می خواهی درآمد خوبی داشته باشی بدون اینکه کارهای عجیب و غریب انجام بدهی؟

    رازی که می تواند تو را نسبت به رقبایت متمایز کند

.