،،

کلمات اگر نتوانند قانع کنند، مهم نیست چقدر زمان صرف کار کردن می کنی.

 

تا زمانی که این مورد را جدی نگیری، هیچ کسی تو را جدی نمی گیرد.

Copywriter – Arash yaghobzade