چطور در سریع ترین زمان بازدید کننده سایت را به مشتری تبدیل کنیم؟

اگر نمی توانی ۶۰ دقیقه زمان بذاری چطور می خواهی به درآمد بالا برسی؟